طرح های پژوهشی کشاورزی


لیست طرح های پژوهشی کشاورزی

 • پوستر
  ۱. مدیریت تغذیه در زراعت کلزا

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۲۵
  چکیده:

  حاصلخیزی خاک و تامین عناصر مورد نیاز کلزا تاثیر زیادی بر تولید دانه و عملکرد کمی و کیفی آن دارد. زمان و روش مناسب استفاده از کودهای شیمیایی می تواند نقش موثری در افزایش کارایی مصرف کود و دستیابی به حداکثر عملکرد دانه کلزا داشته باشد. بنابر این، تعیین مقدار، نوع، زمان و نحوه مصرف کودهای شیمیایی بایستی بسته به نوع گیاه زراعی مورد توجه جدی قرار گیرد. آزمایش خاک زمین زراعی موثرترین روش برای تخمین نیاز غذایی و کودی گیاه زراعی می باشد. در صورت عدم دسترسی به نتایج آزمایش خاک بهتر است ...

 • پوستر
  ۲. ارزیابی تنوع ژنتیکی و به گزینی جمعیت های میگوی سفید غربی پرورشی ایران

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۴
  چکیده:

  در این مطالعه جمعیت های مختلف میگو در کشور از طریق تعیین تاریخجه، منشا ورود مولدین میگوی سفید غربی به کشور و همچنین استفاده از شاخص های ژنتیکی میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده، هتروزیگوسیتی قابل انتظار، میزان فراوانی آللی، ضریب هم خونی، تمایز ژنی، فاصله ژنتیکی و شباهت ژنتیکی شناسایی شدند. به گزینی میگوها در نسل های مختلف بر اساس شاخص های ژنتیکی و فنوتیپی صورت پذیرفت. بر اساس نتایج سه جمعیت مولوکایی، ترکیبی و های هلث در کشور شناسایی شد که به دلیل شباهت ژنتیکی میگوهای دو جمعیت مولوکایی ...

 • پوستر
  ۳. طبقه بندی تفصیلی تناسب اراضی و تخمین پتانسیل تولید برای محصولات کشاورزی در اراضی زیرحوزه هنام

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۱۰
  چکیده:

  در جهان امروز با توجه به رشد سریع جمعیت و توسعه مناطق صنعتی و مسکونی، بهره گیری بهینه از اراضی موجود ضروری است. همچنین برای حفظ منابع جهت استفاده نسل های آینده باید بین استعداد ذاتی و بهره برداری از آن توازن برقرار باشد. این پژوهش به منظور طبقه بندی تفصیلی تناسب اراضی و تخمین پتانسیل تولید برای محصولات کشاورزی در اراضی زیرحوزه هنام انجام شد. محدوده مطالعاتی با وسعتی نزدیک به 14 هزار هکتار در در جنوب شهر الشتر (مرکز شهرستان سلسله) واقع شده است و دارای آب و هوای نیمه مرطوب است. ...

 • پوستر
  ۴. راهنمای جامع زراعت نوین سیب زمینی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۲۴
  چکیده:

  سیب زمینی با نام علمی سولانوم تیوبروزوم یکی از گیاهان مهم زراعی در جهان است. این گیاه از نظر میزان مصرف در سطح جهان بعد از برنج و گندم در جایگاه سوم قرار دارد؛ به همین دلیل این گیاه جزو گیاهان حافظ امنیت غذایی محسوب می شود. میزان بالای تولید سیب زمینی در واحد سطح و زمان در مقایسه با سایر محصولات زراعی موجب شده است تا به سیب زمینی به عنوان ماده غذایی مهمی در جهان توجه شود. طبق آماری که سازمان فایو در دهه های اخیر ارایه کرده، همه ساله در جهان حدود 385 میلیون تن سیب زمینی تولید شده ...

 • پوستر
  ۵. دستورالعمل فنی و اجرایی بهداشتی کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۶
  چکیده:

  ماهی تیلاپیا دومین ماهیان پرورشی جهان است. طبق آمار فایو تولید جهانی تیلاپیا در سال 2016 به حدود 6/5 میلیون تن رسیده است. پرورش تیلاپیا در بیش از 135 کشور جهان، در سیستم های مختلف پرورش صورت می گیرد. یکی از مهمترین ویژگی های ماهی تیلاپیا که سبب شده این ماهی بشدت مورد توجه آبی پروران قرار گیرد، مقاومت بیشتر این ماهی نسبت به دیگر ماهیان پرورشی در برابر بیماری ها بویژه در شرایط پرورشی است اما باید توجه داشت که عوامل بیماری زای عفونی متعددی می توانند ماهی تیلاپیا را تحت تاثیر قرار ...

 • پوستر
  ۶. بررسی پرورش گل شاخه بریده رز گلخانه ای به روش کشت هیدروپونیک و خاکی در شرایط گلخانه های منطقه جیرفت

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۲۷
  چکیده:

  شرایط منطقه جیرفت و کهنوج بویژه در فصول پاییز و زمستان بسیار مناسب پرورش گل رز می باشد.همچنین امروزه به منظور استفاده حداکثر از منابع آب و خاک سیستم های پرورش گل رز در قالب گلخانه های مجهز به سیستم هیدروپونیک مد نظر قرار گرفته است.بنایراین به منظور بررسی سازگاری برخی ارقام جدید گل رز به روش کشت خاکی و هیدروپونیک آزمایشی به صورت اسپلیت پلات (کرتهای خرد شده) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال از مهرماه سال 1390 اجرا گردید. در این پروژهروش کشت در سه سطح هیدروپونیک ...

 • پوستر
  ۷. ارزیابی کارایی سیستم گواهی بذر آفتابگردان در ایران از طریق ارزیابی پست کنترل

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۲۴
  چکیده:

  به منظور تعیین خلوص ژنتیکی پارت های بذری ارقام آفتابگردانتولید شده در مراکز تولید بذر کل کشور در سال 1394، بذر پارت های بذری ارقام رکورد، پروگرس، هایسان 25 و هایسان 36که مجموعا 8پارتبود، در مزرعه موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج کشت گردید. به منظور مقایسه و ارزیابی دقیق صفات مورفولوژیک ارقام هیبرید مورد نظر برای تعیین خلوص ژنتیکی، نمونه های استاندارد این ارقام به عنوان شاهد در کرت های کنترلیدر مجاورت هر یک از ارقام مورد بررسی کشت شدند. سپس در هریک از کرت های کنترلی در ...

 • پوستر
  ۸. ارزیابی اثرات تنش شوری روی ژنوتیپ های سویا در مرحله گیاهچه

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۲۶
  چکیده:

  به منظور بررسی تحمل به تنش شوری و شناسایی مقدماتی ژنوتیپ های سویای متحمل به تنش شوری، آزمایشی به صورت هیدروپونیک در شرایط گلخانه ای اجرا شد. 30 ژنوتیپ سویا از گروه های رسیدگی مختلف در قالب دو طرح مجزا (تنش و نرمال) به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و دو تیمار شامل نرمال (شاهد) و یک سطح شوری ( 150 میلی مولار) مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد ارزیابی در این بررسی عبارت بودند از سطح برگ، ارتفاع اندام هوایی و طول ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، میزان کلروفیل، و شاخص صدمه ...

 • پوستر
  ۹. ارزیابی تاثیر کشت گونه چاودار در مقایسه با گندم بر حفاظت آب و خاک در دیم زارهای کم بازده (مطالعه موردی حوزه هنام)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۶۶
  چکیده:

  این تحقیق به منظور بررسی مقدار تغییرات فرسایش خاک و ذخیره رطوبتی خاک در دو نوع کشت از خانواده گرامینه انجام پذیرفت. منطقه مورد مطالعه در 45 کیلومتری شمال خرم آباد در شهرستان الشتر در حوزه هنام واقع است. به منظور ترویج و گسترش اصول صحیح کشت و کار با هدف حفاظت از آب و خاک و بهبود معیشتی زارعین، دو سایت 2000 متری با شرایط کاملا یکسان انتخاب شد. در مزرعه شاهد کشت گندم و در مزرعه تیمار، جو چاودار دایمی کوهی،کشت گردید. علت انتخاب جوچاودار، فراوانی این گونه به طور طبیعی در مراتع منطقه، ...

 • پوستر
  ۱۰. خشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۶۰
 • پوستر
  ۱۱. تعیین میزان آلاینده های فلزی و نفتی در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر(سواحل مازندران-کلارآباد)

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۶۶
  چکیده:

  این مطالعه به بررسی غلظت فلزات سنگین (در آب و رسوبات) و ترکیبات نفتی ( در رسوبات) طی فصول مختلف در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهیدار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر(سواحل مازندران-کلارآباد) پرداخته است. نمونه برداری رسوبات سطحی از پاییز 1390 آغاز شده و تا زمستان 1391 طی هشت ماه صورت پذیرفت. تعداد 3 ایستگاه شامل ایستگاه اول در محل استقرار قفس، ایستگاه دوم در قسمت غربی به فاصله 500 متر از قفس (بعنوان ایستگاه کنترل) و ایستگاه سوم در قسمت شرقی به فاصله 50 متر از ...

 • پوستر
  ۱۲. شناسایی تنوع اللی در مکان های ژنی پاکوتاهی در ژنوتیپ های امیدبخش گندم دیم برمبنای صفات مورفولوژیکی و مارکرهای مولکولی

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۴
  چکیده:

  بهره برداری از ژن های پاکوتاهی در برنامه های بریدینگ در دهه های گذشته به افزایش عملکرد معنی دار در گندم منجر شده است. در طی سال های گذشته برنامه های به نژادی در ایران به کاهش ارتفاع و افزایش آلل های پاکوتاهی منجر شده است. ژن های پاکوتاهی درگندم نان (Rht) دارای آلل های متعددی از جمله Rht2, Rht1, Rht12, Rht9, Rht8, Rht5, Rht4,Rht3 وRht13 میباشد. در این تحقیق برای نخستین بار تنوع اللی در مکان های ژنی پاکوتاهی در ژنوتیپ های گندم دیم مورد بررسی قرار گرفت. لاین های امیدبخش گندم آزمایش21thERWYT ...

 • پوستر
  ۱۳. غربال لاین های اینبرد آفتابگردان از نظر تحمل به شوری

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۳۹
  چکیده:

  در این بررسی که در سال 1395 در اصفهان و زابل انجام شد24 لاین اینبرد آفتابگردان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکراراز نظر تحمل شوری غربال شدند.تنش شوری از طریق آبیاری پس از استقرار بوته ها حدود 20 روز پس از کاشت از طریق آبیاری در سطوح 2 (آب شیرین) و 8 دسی زیمنس بر متر در دو آزمایش جداگانه اعمال شد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه مرکب بین دو مکان و نیز دو تیمار تنش شوری از نظر کلیه خصوصیات اندازه گیری شده به غیر از تعداد روز تا گلدهی و درصد روغن اختلاف معنی داری وجود داشت. ...

 • پوستر
  ۱۴. ارزیابی صفات زراعی و عملکرد دانه تعدادی از توده های بومی گندم نان بانک ژن ایران در شرایط دیم سرد مراغه

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۴۰
  چکیده:

  این تحقیق به منظور دستیابی به ژنوتیپ های پرمحصول گندم نان که واجد صفات موثر در افزایش عملکرد در شرایط دیم مناطق سردسیر باشند، در سال زراعی 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجرا گردید. در این تحقیق 300 توده بومی گندم دریافت شده از بانک ژن گیاهی ملی ایران به همراه ارقام شاهد آذر2 ، باران و تک آب مورد مطالعه قرار گرفتند. کاشت توده ها دریک خط به طول یک متربا فاصله 25 سانتی متر از هم به صورت دستی و ارزیابی ها نیز به صورت مشاهده ای و بدون تکرار انجام گرفت. در این آزمایش ...

 • پوستر
 • پوستر
  ۱۶. بازسازی و احیا آبزیان منطقه ماهشهر

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۱۲
  چکیده:

  درسالهای اخیر مناطق حفاظت شده به عنوان ابزاری برای حصول یک دیدگاه اکوسیستمی در مدیریتهای شیلات بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این مطالعه به منظور شناسایی مناطق حساس و با ارزش شیلاتی و در عین حال شناسایی مناطق تحت فشار استرس های محیطی و شناسایی مناطق حفاظت شده در خورهای منطقه ماهشهر از مهر ماه 1388 تا شهریور 1389 انجام شد. در مرحله اول کلیه پارامترهای زیستی شامل فیتوپلانکتونها، زیوپلانکتونها، ماکروزیوپلانکتونها، موجودات بنتیک و آبزیان صید ترال به همراه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی ...

 • پوستر
  ۱۷. مقایسه مقدماتی عملکرد لاین های آزاد گرده افشان بهاره کلزا در اقلیم گرم و مرطوب کشور

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۲۲
  چکیده:

  به منظور بررسی مقدماتی لاین های امید بخش حاصل از برنامه های اصلاحی، آزمایشاتی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت یک سال زراعی (94-1393) در گرگان، ساری و کرج (فقط برای مشاهده ای) اجرا و از رقم RGS003 به عنوان شاهد استفاده شد (جمعا 23 تیمار). هر کرت آزمایشی شامل چهار خط 5 متری به فاصله خطوط 30 سانتی متر بود. در طول فصل زراعی، صفات فاصله کاشت تا سبز شدن، تاریخ شروع گلدهی، تاریخ خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد شاخه فرعی در گیاه، تعداد خورجین در گیاه، تعداد دانه ...

 • پوستر
  ۱۸. ارزیابی ارقام رایج و لاین های امیدبخش گندم و یک رقم جو نسبت به خسارت زنبور ساقه خوار غلات در مازندران

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۲۹
  چکیده:

  زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus Latr.، یکی از آفات مهم گندم می باشد. لارو این آفت با تغذیه در داخل ساقه گندم موجب خسارت می گردد. این پروژه با هدف ارزیابی 2 رقم رایج گندم (مروارید و گنبد)، 4 لاین امیدبخش گندم (N-91-17, N-91-9, N-91-10, N-91-14) و یک رقم جو (صحرا) نسبت به خسارت زنبور ساقه خوار غلات، در قالب بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار در منطقه فریم شهرستان ساری در طی سال های زراعی 94-1393 و 95-1394 به اجرا در آمد. پس از رسیدن محصول، تعداد بوته های موجود در 1 مترمربع ...

 • پوستر
  ۱۹. تعیین بسته بندی مناسب برای افزایش ماندگاری گوجه فرنگی حاصل از مصرف چای کمپوست به جای کودهای شیمیایی در کشت هیدروپونیک باز

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۸۹
  چکیده:

  امروزه، تولید محصولات ارگانیک به ویژه در گلخانه ها به دلیل رعایت مسایل بهداشتی و تولید محصول سالم (به کار نبردن سموم و کودهای شیمیایی) از مسایل مهم و قابل توجه بوده و از جایگاه و توجیه اقتصادی خوبی برخوردار است. در کشت محصول گلخانه ای مانند گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، استفاده بیش از حد از قارچ کش ها برای افزایش عمر نگهداری آن، یکی از مشکلات بزرگ در سلامت جامعه است. حال آن که با استفاده از عواملی چون بسترکشت و بسته بندی مناسب، ممکن است عمر نگهداری آن را افزایش داد. بنابراین، ...

 • پوستر
  ۲۰. ارزیابی واکنش ارقام گندم دیم به تاخیر در زمان کاشت

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۴۵
  چکیده:

  به منظور ارزیابی عملکرددانه ارقام و لاین های امیدبخش گندم دیم در تاریخ کاشت های مختلف و تعیین ارقام مناسب برای جبران کاهش عملکرد ناشی از تاخیر در کاشت و ورود آنها به مزارع دیم استان خراسان رضوی، این مطالعه طی دو سال زراعی 1395-1394 و 1396-1395 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد انجام شد. در این آزمایش دو تاریخ کاشت پاییزه و انتظاری و 14 رقم و دو لاین امیدبخش گندم به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار مورد مقایسه قرار گرفت به گونه ای که تاریخ ...