مرجع پژوهشهای کشاورزی

رصدخانه مقالات و پژوهشهای علمی ایران در زمینه کشاورزی، باغبانی، آبیاری، کنترل آفات و ...


آمار پژوهشهای کشاورزی ایران در یک نگاه

1,925,600 کل مقالات 90,526 مقالات صنعت کشاورزی 2,207,210 صفحه 1,071,508 تعداد نمایش موضوع 0 فراخوان پژوهشی* 23,783 طرح پژوهشی* 424 کنفرانسها 51 نشریات
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

پژوهشگران صنعت کشاورزی


موضوعات برتر صنعت کشاورزی

لیست فوق بر اساس تعداد مقالات منتشر شده برای هر موضوع کشاورزی می باشد.


دانشگاهها و مراکز علمی فعال

لیست فوق بر اساس تعداد مقالاتی است که هر سازمان در زمینه «صنعت کشاورزی» تهیه نموده اند.

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.